Σχετικά με ε α ς

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory05

Βάση ω α ωγ浙江海宁

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory04

Βάση

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory03

Βάση ω α ωγ浙江舟山

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory02

Βάση ω α ωγ江苏太仓

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory01

Βάση ω - α ω - γω - Σαγκάης

ΗJ开云平台网站登录入口官网网址wellιδρύθηκετο1997μονάδααντιπρόεδροςτης中国塑料机械工业协会,πλαστικόςεξοπ开云体育手机登录入口官网下载λισμόςδιέλασης,πλήρησετκατασκευαστώνεξοπλισμούπεριστρεφόμενηςχημικήςίνας,οιβάσειςπαραγωγήςτηςεταιρείαςJwellκαλύπτουνπερίπου700.0000τετραγωνικάμέτρακαιαποτελούνταιαπό7μέρη,ταοποίαείναιπουβρίσκεταιστηνπεριοχή嘉定τηςΣαγκάης,όπουβρίσκεταιηέδρατηςεταιρείας,ηπόλη海宁και舟山τηςεπαρχίας浙江、ηπόλη太仓καιηπόλη李阳τηςεπαρχίας江苏、ηπόλη佛山τηςεπαρχίας广东καιηΤαϊλάνδη。,ηεταιρείαέχει26επαγγελματικέςεταιρείεςκαιεννέαμεγάλες-εργοστάσιαεπεξεργασίαςχρυσούκλίμακαςκαιτρειςμονάδεςεναζώτουθερμικήςεπεξεργασίας,μεετήσιαπαραγωγή3000 +(σετ)σετυψηλήςποιότηταςγραμμώνπαραγωγήςπλαστικώνδιέλασηςκαιάλλαπλήρησετεξοπλισμού,εμπορίασεπερισσότερεςαπό120χώρεςκαιπεριοχές。

ΗJ开云平台网站登录入口官网网址wellδιαθέτειμιαομάδαΕ&Αυψηλήςποιότηταςκαιμιαέμπειρηομάδαμηχανολόγωνκαιηλεκτρολόγωνμηχανικώνθέσηςσελειτουργία,καθώςκαιμιαπροηγμένηβάσημηχανικήςκατεργασίαςκαιεργαστήριοτυπικήςσυναρμολόγησης。

Επιχειρηματικόπνεύμα:Σκληρήδουλειά,επιμονήκαικαινοτομία

Εταιρικήαποστολή:
Συμμορφωθείτεμετησκληρήδουλειάκαιτηνκαινοτομία,εστιάστεστηνεμπειρίατουπελάτη。
Δημιουργήστεμιαέξυπνηπαγκόσμιαοικολογικήαλυσίδαεξοπλισμούδιέλασης。

7

Βάσηπαραγωγής

26

Η εταιρε α ου το κατ social social social social

120 +Χώρες

Επιχειρησιακήκάλυψη

3000 +

Ετήσιαπαραγωγή

3000

Εταιρικόςυπάλληλος)

ΤεχνικήΑντοχή

ed8ec0f7251e64b0

Ομάδα Ε & Α

Ηεταιρείαέχειπερισσότερουςαπό3000υπαλλήλους
Περισσότεροι愤怒起源于480 τεχνικοί
Μηχανικοί Ε & Α, π Α νω Α πό 300 Α τομ Α
ΗομάδαΕ&Αδιαθέτειπλούσιαεμπειρίακαιυψηλήποιότητα

a7f59f3d17faaeb9

Ικανότηταεπεξεργασίας

Εννέα μεγ ζ ν α δε ζ επεξεργασ σ α ζ μετ末节末节ων
Τρεις ν
1000 + Διεθνής Προηγμένος Εξοπλισμός Επεξεργασίας

866年cd136dba0445a

Τελευταίατεχνολογία

Περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρ τον κλ末节末节δο
Πάνω από 400 εθνικ διπλώματα ευρ σιτεχν
ΔέκαΣυνεταιριστικέςΕπιχειρήσειςυψηλήςτεχνολογίας
Περισσότεροιαπό1.000διεθνήςεξοπλισμόςεπεξεργασίαςπρώτηςκατηγορίας

8 a5baa934ff3610d

Διασφάλισηποιότητας

ΣύστημαΔιαχείρισηςΠοιότηταςISO 9001:2015καιπιστοποίησηCE
Έχουμεδημιουργήσειτην上海经纬安装服务公司γιατηνεπίβλεψηκαιτηδιαχείρισητηςποιότηταςκαιτουρυθμιστήτωνπροϊόντωνμας

b21885927110b25

Αναγνώρισηαγοράς

Ορισμέναπροϊόνταέχουνβραβευτείαπότιςαρμόδιεςυπηρεσίεςτουκράτους
□□□□□□□□□□□□□□□□
Τομερίδιοαγοράςτηςείναιαπόταυψηλότεραστοεσωτερικόκαιστοεξωτερικό

Συνεργάτες

Partners1
Partners2
Partners3
Partners4
Partners5
Partners6
Partners67
Partners8
Partners9
Partners10
Partners11
Partners12
Partners13
Partners14
Partners15
Partners16
Partners17
Partners18
Partners19
Partners20
logo-21
logo-22
logo-23
logo-24

Baidu
map