ਸਾਡੇਬਾਰੇ

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory05

浙江海宁ਉਤਪਾਦਨਅਧਾਰ

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory04

常州溧阳ਉਤਪਾਦਨਬੇਸ

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory03

浙江舟山ਉਤਪਾਦਨਅਧਾਰ

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory02

江苏太仓ਉਤਪਾਦਨਅਧਾਰ

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory01

ਸ਼ੰਘਾਈਉਤਪਾਦਨਅਧਾਰ

开云平台网站登录入口官网网址1997年Jwellਦੀਸਥਾਪਨਾਵਿੱਚਕੀਤੀਗਈਸੀ,ਚਾਈਨਾਪਲਾਸਟਿਕਮਸ਼ੀਨਰੀਇੰਡਸਟਰੀਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਦੇਉਪਪ੍ਰਧਾਨਯੂਨਿਟ,ਪਲਾਸਟਿਕਐਕਸਟਰਿਊਸ਼ਨਉਪਕਰਣ,ਰਸਾਇਣਕਫਾਈਬਰਸਪਿਨਿੰਗਉਪਕਰਣਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂਦੇਪੂਰੇਸੈੱਟ,Jwellਕੰਪਨੀਦੇਉਤਪਾਦਨਅਧਾਰਲਗਭਗ700年,0000年ਵਰਗਮੀਟਰਨੂੰਕਵਰਕਰਦੇਹਨਅਤੇਇਸਵਿੱਚ7ਹਿੱਸੇਹਨ,ਜੋਕਿਸ਼ੰਘਾਈਦੇਜਿਆਡਿੰਗਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਿੱਚਸਥਿਤਹੈ,ਜਿੱਥੇਕੰਪਨੀਦਾਮੁੱਖਦਫ਼ਤਰ,ਝੀਜਿਆਂਗਪ੍ਰਾਂਤਦੇਹੇਨਿੰਗਅਤੇਜ਼ੌਸ਼ਾਨਸ਼ਹਿਰ,ਜਿਆਂਗਸੂਸੂਬੇਦਾਤਾਈਕਾਂਗਸਿਟੀਅਤੇਲਿਆਂਗਸ਼ਹਿਰ,ਗੁਆਂਗਡੋਂਗਸੂਬੇਅਤੇਥਾਈਲੈਂਡਦਾਫੋਸ਼ਾਨਸ਼ਹਿਰਹੈ,ਕੰਪਨੀਦੀਆਂ26ਪੇਸ਼ੇਵਰਕੰਪਨੀਆਂਅਤੇਨੌਂਵੱਡੀਆਂਹਨ।——ਸਕੇਲਗੋਲਡਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗਪਲਾਂਟਅਤੇਤਿੰਨਹੀਟਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਨਾਈਟ੍ਰਾਈਡਿੰਗਪਲਾਂਟ,120ਤੋਂਵੱਧਦੇਸ਼ਾਂਅਤੇਖੇਤਰਾਂਵਿੱਚਮਾਰਕੀਟਿੰਗ,ਉੱਚ——ਗਰੇਡਪਲਾਸਟਿਕਐਕਸਟਰਿਊਸ਼ਨਉਤਪਾਦਨਲਾਈਨਾਂਦੇ3000 +(ਸੈੱਟ)ਸੈੱਟਾਂਅਤੇਸਾਜ਼ੋ——ਸਾਮਾਨਦੇਹੋਰਸੰਪੂਰਨਸੈੱਟਾਂਦੇਸਾਲਾਨਾਆਉਟਪੁੱਟਦੇਨਾਲ।

ਜਵੇਲਕੋਲਉੱਚ——ਗੁਣਵੱਤਾਵਾਲੀਆਰਅਤੇਡੀਟੀਮਅਤੇਮਕੈਨੀਕਲਅਤੇਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂਦੀਇੱਕਤਜਰਬੇਕਾਰਟੀਮਹੈ,ਨਾਲਹੀਇੱਕਉੱਨਤਮਸ਼ੀਨਿੰਗਅਧਾਰਅਤੇਸਟੈਂਡਰਡਅਸੈਂਬਲੀਵਰਕਸ਼ਾਪਹੈ।

ਉੱਦਮੀਆਤਮਾ:ਸਖ਼ਤਮਿਹਨਤ,ਲਗਨਅਤੇਨਵੀਨਤਾ

ਕਾਰਪੋਰੇਟਮਿਸ਼ਨ:
ਸਖ਼ਤਮਿਹਨਤਅਤੇਨਵੀਨਤਾਦਾਪਾਲਣਕਰੋ,ਗਾਹਕਅਨੁਭਵ”ਤੇਧਿਆਨਕੇਂਦਰਤਕਰੋ।
ਐਕਸਟਰਿਊਸ਼ਨਉਪਕਰਣਾਂਦੀਇੱਕਬੁੱਧੀਮਾਨਗਲੋਬਲਈਕੋ——ਚੇਨਬਣਾਓ।

7

ਉਤਪਾਦਨਦਾਅਧਾਰ

26

ਕੰਪਨੀਜੋਇਸਦੀਮਾਲਕਹੈ

120 +ਦੇਸ਼

ਕਾਰੋਬਾਰੀਕਵਰੇਜ

3000 +

ਸਲਾਨਾਆਉਟਪੁੱਟ

3000

ਕੰਪਨੀਕਰਮਚਾਰੀ

ਤਕਨੀਕੀਤਾਕਤ

ed8ec0f7251e64b0

ਆਰਐਂਡਡੀਟੀਮ

ਕੰਪਨੀਦੇ3000ਤੋਂਵੱਧਕਰਮਚਾਰੀਹਨ
480ਤੋਂਵੱਧਤਕਨੀਕੀਪ੍ਰਬੰਧਕ
ਆਰਐਂਡਡੀਇੰਜੀਨੀਅਰ,300ਤੋਂਵੱਧਲੋਕ
ਆਰਐਂਡਡੀਟੀਮਕੋਲਅਮੀਰਅਨੁਭਵਅਤੇਉੱਚਗੁਣਵੱਤਾਹੈ

a7f59f3d17faaeb9

ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗਸਮਰੱਥਾ

ਨੌਂਵੱਡੇਮੈਟਲਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗਪਲਾਂਟ
ਤਿੰਨਹੀਟਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਨਾਈਟ੍ਰਾਈਡਿੰਗਪਲਾਂਟ
1000 +ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਉੱਨਤਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗਉਪਕਰਨ

866年cd136dba0445a

ਬਹੁਤਵਧੀਆ

30ਸਾਲਾਂਤੋਂਵੱਧਉਦਯੋਗਦਾਤਜਰਬਾ
400ਤੋਂਵੱਧਰਾਸ਼ਟਰੀਪੇਟੈਂਟ
ਦਸਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀਸਹਿਕਾਰੀਉਦਯੋਗ
1000年ਤੋਂਵੱਧਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀਫਸਟ——ਕਲਾਸਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗਉਪਕਰਣ

8 a5baa934ff3610d

ਗੁਣਵੰਤਾਭਰੋਸਾ

ISO 9001:2015ਅਤੇCEਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਦੀਗੁਣਵੱਤਾਪ੍ਰਬੰਧਨਪ੍ਰਣਾਲੀ
ਅਸੀਂਸਾਡੇਉਤਪਾਦਾਂਦੀਗੁਣਵੱਤਾਅਤੇਐਡਜਸਟਰਦੀਨਿਗਰਾਨੀਅਤੇਪ੍ਰਬੰਧਨਲਈਸ਼ੰਘਾਈਜਿਨਵੇਈਸਥਾਪਨਾਸੇਵਾਕੰਪਨੀਦੀਸਥਾਪਨਾਕੀਤੀਹੈ।

b21885927110b25

ਮਾਰਕੀਟਮਾਨਤਾ

ਰਾਜਦੇਸਬੰਧਤਵਿਭਾਗਾਂਦੁਆਰਾਬਹੁਤਸਾਰੇਉਤਪਾਦਾਂਨੂੰਸਨਮਾਨਿਤਕੀਤਾਗਿਆਹੈ
ਬਾਹਰਕੱਢਣਦੇਖੇਤਰਵਿੱਚਮੋਹਰੀਕਿਨਾਰੇ
ਇਸਦੀਮਾਰਕੀਟਹਿੱਸੇਦਾਰੀਦੇਸ਼ਅਤੇਵਿਦੇਸ਼ਵਿੱਚਸਭਤੋਂਵੱਧਹੈ

ਸਾਥੀ

Partners1
Partners2
Partners3
Partners4
Partners5
Partners6
Partners67
Partners8
Partners9
Partners10
Partners11
Partners12
Partners13
Partners14
Partners15
Partners16
Partners17
Partners18
Partners19
Partners20
logo-21
logo-22
logo-23
logo-24

Baidu
map