Занас

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory05

Производствена база Жеџијанг Хаининг

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory04

Производна база Чангжу Лијанг

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory03

Жеџијанг舟山произ з о одствена ба а

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory02

Производствена база Џијангсу Таиканг

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory01

Производствена ба а с о о Шангај

开云平台网站登录入口官网网址Jwellеоснованаво1997година,единицазапотпретседателнаасоцијацијатанакинескатаиндустријазамашинизапластика,опремазаистиснувањенапластика,комплетнисетовинаопремазавртењехемискивлакна,производственитебазинакомпанијатаJwellпокриваатокол700.0000кувадратниметриисесостојатод7делов,икоиселоциранвоокруготЏијадингвоШангајкадесенаоѓаседиштетонакомпанијата,градотХаинингиЖоушанвопровинцијатаЖеџијанг,градотТаикангиградотЛијангвопровинцијатаЏиангсу、градотФошанвопровинцијатаГуангдонгиТајланд。,компанијатаим26парофесионалникомпанииидеветголеми-фабрикизапреработканазлатоитрипостројкизанитридирањесотермичкаобработка,согодишнопроизводствоод3000 +(комплети)комплетипроизводственилиниизаистиснувањенапластикаидругикомплетникомплетиопрема,маркетингвоповеќеод120земјиирегиони。

开云平台网站登录入口官网网址Jwellрасполагасовисококвалитетентимзаистражувањеиразвојиискусентимодинженеризамеханичкииелектричнопуштањеворабота,какоинапреднабазазаобработкаиработилницазастандардносклопување。

Претприемачкидух:напорнаработа,упорностииновација

Корпоративнамисија:
Придржувајтеседонапорнатаработаииновациите,фокусирајтесенаискуствотонаклиентите。
Изградетеинтелигентенглобаленеко——синџирнаопремазаистиснување。

7

Производнабаза

26

Компанијата то о оседу о ва

120 +Земји

Деловнопокривање

3000 +

Годишнопроизводство

3000

Вработен о о о ком а ани а а

Техничкасила

ed8ec0f7251e64b0

Тим за истражување а а аз з о о и

Компанијата има повеќе од 3000 в а а а отени
Повеќе од 480 технички мена е е
Инженери за истражување а а а а а о о о о, над 300 лу а
Тимотзаистражувањеиразвојимабогатоискуствоивисокквалитет

a7f59f3d17faaeb9

Капацитет за об а аботка

Девет о олем м по он он с а пре с або отка на м мета
Трипостројкизанитридирањесотермичкаобработка
1000 + ме о н на а апредна опрема за о об а а а обр отка

866年cd136dba0445a

Држава на н метноста

Повеќе од 30 д один ни ск о ст о ов во ин нд о ст ис а а
Над 400 на а ни онални патент
Десет високотехнолошки коо оператив а н н е ет и м а а с а а а а
1.000Повеќеодмеѓународнапрвокласнаопремазаобработка

8 a5baa934ff3610d

Обезбедување на к а а алитет

СистемзауправувањесоквалитетнаISO 9001:2015公元исертификација
НиеосновавмекомпанијазауслугизаинсталацијавоШангајЏинвеизадагонадгледуваиуправуваквалитетотиприлагодувачотнанашитепроизводи

b21885927110b25

Препознавање на па а а а о о

Голембројпроизводиседоделениодрелевантнитеодделинадржавата
Водечката п п еднос ос о о о об о ла а н истисн н
Неговиотпазаренуделемеѓунајвисокитедомаивостранство

Партнери

Partners1
Partners2
Partners3
Partners4
Partners5
Partners6
Partners67
Partners8
Partners9
Partners10
Partners11
Partners12
Partners13
Partners14
Partners15
Partners16
Partners17
Partners18
Partners19
Partners20
logo-21
logo-22
logo-23
logo-24

Baidu
map