page-banner
ΗJ开云平台网站登录入口官网网址wellιδρύθηκετ1997οΑντιπρόεδροςτηςΈνωσηςΠλαστικώνΜηχανημάτωντηςΈνωσηςΒιομηχανίας,εξοπλισμόςδιέλασηςπλαστικών,πλήρησετκατασκευαστώνεξοπλισμούπεριστρεφόμενηςχημικήςίνας。

Μηχανή εξώθησης ω

 • 平行双螺杆挤出机HDPE PP DWC管材挤出机开云体育手机app网页版登录开云体育手机登录入口官网下载

  ΜηχανήεξώθησηςσωλήνωνπαράλληληςδιπλήςβίδαςHDPE DWC页

  Οκυματοειδέςσωλήναςδιπλούτοιχώματος(σωλήναςDWC)είναιέναςνέοςτύποςσωλήνωνμεπρώτηύληπολυαιθυλένιουψηλήςπυκνότητας。Έχειταχαρακτηριστικάτουμικρούβάρους,τηςαντοχήςσευψηλήπίεση,τηςκαλήςσκληρότητας,τηςγρήγορηςκατασκευήςκαιτηςμεγάληςδιάρκειαςζωής。Οεξαιρετικόςσχεδιασμόςτηςδομήςτοιχώματοςσωλήνωνμειώνεισημαντικάτοκόστοςσεσύγκρισημετουςσωλήνεςάλλωνκατασκευών。Καιεπειδήησύνδεσηείναιβολικήκαιαξιόπιστη,έχειχρησιμοποιηθείευρέωςστοεσωτερικόκαιστοεξωτερικό。Αντικαταστήστεμεγάλοαριθμόσωλήνωναπόσκυρόδεμακαισωλήνεςαπόχυτοσίδηρο。

 • UPVC/CPVC管开云体育手机app网页版登录材挤出机开云体育手机登录入口官网下载

  Μηχανή εξώθησης ω

  ΜιαποικιλίαπροδιαγραφώνκαιμοντέλωνεξωθητήραδιπλούκοχλίαPVCμπορείναπαράγεισωλήνεςδιαφορετικώνδιαμέτρωνκαιδιαφορετικούπάχουςτοιχώματος)。

  Ειδικάσχεδιασμένηβιδωτήδομήμεομοιόμορφηπλαστικοποίησηκαιυψηλήαπόδοση。Καλούπιαεξώθησηςαπόκράμαχάλυβαυψηλήςποιότητας,επιχρωμίωσηκαναλιούεσωτερικήςροής,επεξεργασίαστίλβωσης,αντοχήστηφθοράκαιστηδιάβρωση。Μεέναειδικόχιτώνιοπροσαρμογήςμεγέθουςυψηλήςταχύτητας,ηποιότητατηςεπιφάνειαςτουσωλήναείναικαλή。

 • 小直径单壁波纹管挤出机开云体育手机app网页版登录开云体育手机登录入口官网下载

  Μηχανήεξώθησηςκυματοειδούςσωλήνωνμικρήςδιαμέτρουμονούτοιχώματος)

  Απόδοση&Πλεονεκτήματα:ΑυτήησειράπαραγωγήςείναικατάλληληγιατηνπαραγωγήκυματοειδούςσωλήναμονούτοιχώματοςμικρήςδιαμέτρουμεπρώτεςύλεςόπωςPP / PE / PA。

 • 高压RTP复合扭管挤出机开云体育手机app网页版登录开云体育手机登录入口官网下载

  ΜηχανήεξώθησηςσύνθετωνσωλήνωνυψηλήςπίεσηςRTP

  ΟενισχυμένοςθερμοπλαστικόςσωλήναςRTPέχειτρίαστρώματα:τοεσωτερικόστρώμαείναισωλήναςπολυαιθυλενίουκατάτηςδιάβρωσηςκαιαντοχήςστηφθορά。

 • 大直径高密度聚乙烯中空管材挤出机开云体育手机app网页版登录开云体育手机登录入口官网下载

  ΜηχανήεξώθησηςσωλήνωνμεκουλουριασμένουςσωλήνεςμεγάληςδιαμέτρουHDPE

  Το内肋钢筋波纹管είναιέναςπρόσφατααναπτυγμένοςσωλήναςπεριελίξεωςμεενισχυμένηεσωτερικήράβδωσηστηναγορά。Αυτόςοσωλήναςείναικατασκευασμένοςαπόπολυαιθυλένιουψηλήςπυκνότητας(HDPE)ωςπρώτηύλη。Οσωλήναςέχειμεγάληεπιφάνεια,σχηματίζονταςτηνίδιαθλιπτικήαντοχήτουεδάφουςτουσωλήνα。Τοαποτέλεσμασυγκόλλησηςείναικαλόκαιηαντοχήεφελκυσμούτουσυνδέσμουενισχύεται。Ηεσωτερικήδομήνευρώσεωνσυμβάλλειστηβελτίωσητηςσταθερότηταςτηςακαμψίαςτουδακτυλίου。Επίτουπαρόντος,οιεγχώριοικατασκευαστέςμπορούνναπαράγουνσωλήνεςDN200 ~ 3000毫米διαφόρωνπροδιαγραφώνκαιτομήκοςπαραγωγήςτωνσωλήνωνείναι6米,9米και12米。

 • HDPE钢丝架塑料管材挤出机开云体育手机app网页版登录开云体育手机登录入口官网下载

  Μηχανήεξώθησηςπλαστικώνσωλήνων(SRTP)πλαισίουαπόσύρμααπόχάλυβαHDPE

  Το钢丝框架塑料管,πουονομάζεταιεπίσηςσωλήναςSRTP,είναιέναςνέοςτύποςπλαστικούσωλήναπολυαιθυλενίουμεπλαίσιοαπόχάλυβα。Υιοθετείτηνπρώτηύλητουπλαισίουαπόσυρμάτινοπλέγμααπόχάλυβαυψηλήςαντοχήςκαιτοθερμοπλαστικό体育。ΤοσυρμάτινοπλέγμααπόχάλυβαωςενισχυμένοπλαίσιοκαιβασίζεταισεHDPE,υιοθετείεπίσηςρητίνησύνδεσηςτροποποιημένηςHDPEυψηλήςαπόδοσηςγιανασυνδέειστενάτονεσωτερικόχώροHDPEκαιτονεξωτερικόχώροHDPEμεχαλύβδινοσυρμάτινοπλαίσιο,έτσιώστεναμπορείναέχειεξαιρετικόαποτέλεσμασύνθεσης。

 • 节能HDPE实壁管材高速挤出机开云体育手机登录入口官网下载

  ΜηχανήεξώθησηςυψηλήςταχύτηταςστερεώνσωλήνωντοίχουHDPEεξοικονόμησηςενέργειας

  ΟσωλήναςHDPEείναιτοπροϊόναντικατάστασηςτουπαραδοσιακούχαλύβδινουσωλήνακαιτουσωλήναπόσιμουνερούPVC。Πρέπει να φ στα ι κ末梢ποια π约约约约走到了末梢。Γενικάπρέπειναεπιλέγεταιρητίνηπολυαιθυλενίουμεμεγάλομοριακόβάροςκαικαλέςμηχανικέςιδιότητες。

  ΗταυτόχρονηδιερμηνείατωνσωληνώσεωνHDPE,όχιμόνοθαπρέπειναείναιοικονομική,αλλάκαιναέχειμιασειράαπόπλεονεκτήματαόπωςαξιόπιστηδιεπαφή,αντοχήστηνκρούση,αντοχήσερωγμές,αντίστασηγήρανσηςκαιαντοχήστηδιάβρωση。

 • 大直径HDPE实心管材挤出机开云体育手机app网页版登录开云体育手机登录入口官网下载

  ΜηχανήεξώθησηςστερεώνσωλήνωντοίχουHDPEμεγάληςδιαμέτρου

  Οεξωθητήςείναιοεξωθητήραςμονήςβίδαςυψηλήςαπόδοσης,υψηλήςαπόδοσηςτηςσειράςJWS-H。Οειδικόςσχεδιασμόςτηςδομήςτηςκοχλιωτήςκάννηςεξασφαλίζειιδανικήομοιομορφίατήγματοςσεχαμηλότερεςθερμοκρασίεςδιαλύματος)。Σχεδιασμένογιαεξώθησησωλήνωνμεγάληςδιαμέτρου,τοκαλούπιδομήςσπειροειδούςδιανομήςείναιεξοπλισμένομεεσωτερικόσύστημαψύξηςσωλήνααναρρόφησηςστοκαλούπι。Σεσυνδυασμόμεέναειδικόυλικόχαμηλήςκλίσης,μπορείναπαράγεισωλήνεςμεεξαιρετικάπαχύτοίχωμα,μεγάληςδιαμέτρου。Υδραυλικό末了的末了末了的末了末了的末了。

 • 锥形双螺杆挤出机Frpp双壁波纹管挤出机开云体育手机app网页版登录开云体育手机登录入口官网下载

  ΜηχανήεξώθησηςκυματοειδούςσωλήναδιπλούτοιχώματοςFrpp材质μεδιπλόκοχλία

  ΟκυματοειδέςσωλήναςPVCδιπλούτοιχώματοςέχειμοναδικήδομή,υψηλήαντοχήσωλήνα,λείοκαιλεπτόεσωτερικότοίχωμακαιμικρήαντίστασηστηντριβή,πουμπορείνακάνειτονόγκοροήςμεγάλο。Κατάτηνκατασκευή,τοθεμέλιοδενχρειάζεταιναείναιαπόσκυρόδεμα,τοοποίομπορείναπροσαρμοστείσεοποιοδήποτεθεμέλιο。Τοβάροςείναισχετικάελαφρύ,οχειρισμόςκαιηφόρτωσηείναιπολύβολικέςκαιηκατασκευήείναιεπίσηςβολικήκαιγρήγορη。Οισωλήνεςσυνδέονταιμευποδοχήδακτυλίουαπόκαουτσούκ,ηοποίαείναισταθερήκαιαξιόπιστηκαιηποιότητακατασκευήςείναιεύκολοναεγγυηθεί。Ηδιεπαφήείναιευέλικτη,υψηλήανθεκτικότητακαιισχυρήικανότητανααντιστέκεταισεανομοιόμορφηδιευθέτηση!

 • 小口径PE/PPR/PE- rt /PA单管、双管高速挤出机开云体育手机登录入口官网下载

  ΜηχανήεξώθησηςυψηλήςταχύτηταςPE / PPR /耐热聚乙烯/ PAμικρούδιαμετρήματοςενόςσωλήνα,διπλούσωλήνα

  Σωληνοειδέςειδικόκαλούπιεξώθησης,χιτώνιοκολλαρίσματοςυψηλήςταχύτηταςμεμβράνηςνερού,εξοπλισμένομεενσωματωμένηβαλβίδαελέγχουροήςμεκλίμακα。Μονάδαανάσυρσηςδιπλούιμάνταυψηλήςταχύτηταςελεγχόμενημεσερβομηχανισμό,πουυποστηρίζειτονκόφτηκαιτοκουρδιστήριυψηλήςταχύτηταςχωρίςροκανίδια,προσαρμόζεταιστηνπαραγωγήυψηλήςταχύτηταςλειτουργία。Ηδιπλήγραμμήεξώθησηςσωλήνωνμπορείναδιπλασιάσειτηνέξοδοκαινακαταλάβειλιγότεροχώροστοεργοστάσιο。

 • PE/PP双壁波纹管挤出机(高速单螺杆挤出机)开云体育手机app网页版登录开云体育手机登录入口官网下载

  ΜηχανήεξώθησηςκυματοειδούςσωλήνωνδιπλούτοιχώματοςPE / PP(εξωθητήραςμονήςβίδαςυψηλήςταχύτητας)

  Απόδοσηκαιπλεονεκτήματατουεξοπλισμούμας:Ηγραμμήκυματοειδούςσωλήναείναιη3ηγενιάβελτιωμένουπροϊόντοςτηςJwell。开云平台网站登录入口官网网址Ηαπόδοσητουεξωθητήρακαιηταχύτηταπαραγωγήςτουσωλήνααυξάνονταισημαντικάκατά20 - 40%σεσύγκρισημετοπροηγούμενοπροϊόν。Μπορείναεπιτευχθεί在线压凸γιαναδιασφαλιστείηαπόδοσητωνδιαμορφωμένωνπροϊόντωνκυματοειδούςσωλήνα。Υιοθετεί το σ υ στημα HMI της Siemens。

 • PVC双管挤出机开云体育手机app网页版登录开云体育手机登录入口官网下载

  “……”“……”“……

  Αντίστοιχαμετιςδιαφορετικέςαπαιτήσειςδιαμέτρουκαιαπόδοσηςσωλήνων,υπάρχουνπροαιρετικοίδύοτύποιειδικώνεξωθητώνδιπλούκοχλίαSJZ80καιSJZ65。ημήτραδιπλούσωλήνακατανέμειομοιόμορφατηνπαραγωγήυλικούκαιηταχύτηταεξώθησηςτουσωλήναπλαστικοποιείταιγρήγορα。

1 2 Επόμενο> >> Σελίδα1/2
Baidu
map