دربارهما

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory05

پایگاه تولید ژجیانگ هاینینگ

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory04

پایگاه تولید常州溧阳

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory03

پایگاه تولید ژجیانگ ژوشان

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory02

پایگاه تولید جیانگ سو تایکانگ

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory01

پایگاه تولید شانگهای

开云平台网站登录入口官网网址1997年Jwellدرسالتأسیسشد،واحدمعاونتانجمنصنعتماشینآلاتپلاستیکچین،تجهیزاتاکستروژنپلاستیک،مجموعههایکاملتولیدکنندگانتجهیزاتریسندگیالیافشیمیایی،پایههایتولیدشرکتJwellحدود700000مترمربعراپوششمیدهدواز7قسمتتشکیلشدهاستکهعبارتندازواقعدرمنطقهجیادینگشانگهای،جاییکهدفترمرکزیشرکتواقعشدهاست،شهرهاینینگوژوشاندراستانژجیانگ،شهرتایکانگوشهرلیانگدراستانجیانگسو،شهرفوشاندراستانگوانگدونگوتایلند،اینشرکتدارای26شرکتحرفهایو9شرکتبزرگاست。کارخانههایفرآوریطلادرمقیاسوسهکارخانهنیتروژنعملیاتحرارتی،باخروجیسالانه3000 +(مجموعه)مجموعهخطوطتولیداکستروژنپلاستیکیباعیاربالاوسایرمجموعههایکاملتجهیزات،بازاریابیدربیشاز120کشورومنطقه。

开云平台网站登录入口官网网址Jwellداراییکتیمتحقیقوتوسعهباکیفیتبالاویکتیممجربازمهندسانراهاندازیمکانیکوبرق،وهمچنینیکپایهماشینکاریپیشرفتهوکارگاهمونتاژاستاندارداست。

روحیه کارآفرینی: کار سخت، پشتکار و نوآوری

ماموریتشرکت:
بهکارسختونوآوریپایبندباشید،برتجربهمشتریتمرکزکنید。
یکزنجیرهجهانیزیستمحیطیهوشمندازتجهیزاتاکستروژنبسازید。

7

پایهتولید

26

شرکتی که مالک آن است

120 +کشورها

پوششتجاری

3000 +

تولیدسالانه

3000

کارمندشرکت

قدرتفنی

ed8ec0f7251e64b0

تیم تحقیق و توسعه

این شرکت بیش از 3000 کارمند دارد
بیش از 480 مدیر فنی
مهندسان تحقیق و توسعه، بیش از 300 نفر
تیمتحقیقوتوسعهدارایتجربهغنیوکیفیتبالاییاست

a7f59f3d17faaeb9

ظرفیتپردازش

نه کارخانه بزرگ پردازش فلز
سه کارخانه نیتروژن عملیات حرارتی
1000 + تجهیزات پردازش پیشرفته بین المللی

866年cd136dba0445a

وضعیتهنر

بیش از 30 سال تجربه در صنعت
بیش از 400 اختراع ملی
ده شرکت تعاونی با فناوری پیشرفته
بیش از 1000 تجهیزات پردازش درجه یک بین المللی

8 a5baa934ff3610d

تضمینکیفیت

سیستم مدیریت کیفیت iso 9001:2015 و گواهینامه ce
ماشرکتخدماتنصبوراهاندازیشانگهایجینویرابراینظارتومدیریتکیفیتوتنظیمکنندهمحصولاتخودراهاندازیکردهایم。

b21885927110b25

شناختبازار

تعدادیازمحصولاتتوسطاداراتمربوطهایالتاعطاشدهاست
پیشرو در زمینه اکستروژن
سهمبازارآنازبالاترینسهمدرداخلوخارجازکشوراست

شرکا

Partners1
Partners2
Partners3
Partners4
Partners5
Partners6
Partners67
Partners8
Partners9
Partners10
Partners11
Partners12
Partners13
Partners14
Partners15
Partners16
Partners17
Partners18
Partners19
Partners20
logo-21
logo-22
logo-23
logo-24

Baidu
map