ನಮ್ಮಬಗ್ಗೆ

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory05

ಝೆಜಿಯಾಂಗ್ಹೈನಿಂಗ್ತ್ಪಾದನಾನೆಲೆ

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory04

ಚಾಂಗ್ಝೌಲಿಯಾಂಗ್ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಬೇಸ್

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory03

ಝೆಜಿಯಾಂಗ್ಝೌಶನ್ತ್ಪಾದನಾನೆಲೆ

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory02

ಜಿಯಾಂಗ್ಸುತೈಕಾಂಗ್ತ್ಪಾದನಾನೆಲೆ

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory01

ಶಾಂಘೈತ್ಪಾದನಾನೆಲೆ

ಜ್ವೆಲ್ಅನ್ನು1997ರಲ್ಲಿಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು,ಚೀನಾಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಮೆಷಿನರಿಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಘಟಕ,ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಹೊರತೆಗೆಯುವಉಪಕರಣಗಳು,ರಾಸಾಯನಿಕಫೈಬರ್ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ಉಪಕರಣಗಳತಯಾರಕರಸಂಪೂರ್ಣಸೆಟ್ಗಳು,ಜ್ವೆಲ್ಕಂಪನಿಯಉತ್ಪಾದನಾನೆಲೆಗಳುಸುಮಾರು700年,0000年ಚದರಮೀಟರ್ಗಳನ್ನುಒಳಗೊಂಡಿದೆಮತ್ತು7ಭಾಗಗಳನ್ನುಒಳಗೊಂಡಿದೆ。ಕಂಪನಿಯಮುಖ್ಯಕಛೇರಿಯುಶಾಂಘೈನಜಿಯಾಡಿಂಗ್ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ,ಝೆಜಿಯಾಂಗ್ಪ್ರಾಂತ್ಯದಹೈನಿಂಗ್ಮತ್ತುಝೌಶಾನ್ನಗರ,ತೈಕಾಂಗ್ನಗರಮತ್ತುಜಿಯಾಂಗ್ಸುಪ್ರಾಂತ್ಯದಲಿಯಾಂಗ್ನಗರ,ಗುವಾಂಗ್ಡಾಂಗ್ಪ್ರಾಂತ್ಯದಫೋಶನ್ನಗರಮತ್ತುಥೈಲ್ಯಾಂಡ್。,ಕಂಪನಿಯು26ವೃತ್ತಿಪರಕಂಪನಿಗಳನ್ನುಹೊಂದಿದೆಮತ್ತುಒಂಬತ್ತುದೊಡ್ಡಕಂಪನಿಗಳನ್ನುಹೊಂದಿದೆ。——ಸ್ಕೇಲ್ಗೋಲ್ಡ್ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳುಮತ್ತುಮೂರುಶಾಖಸಂಸ್ಕರಣಾನೈಟ್ರೈಡಿಂಗ್ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು,ವಾರ್ಷಿಕ3000 +(ಸೆಟ್ಗಳು)ಸೆಟ್ಗಳಉನ್ನತದರ್ಜೆಯಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಹೊರತೆಗೆಯುವಉತ್ಪಾದನಾಮಾರ್ಗಗಳುಮತ್ತುಇತರಸಂಪೂರ್ಣಸೆಟ್ಉಪಕರಣಗಳು,120ಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚುದೇಶಗಳುಮತ್ತುಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್。

ಜ್ವೆಲ್ಉತ್ತಮಗುಣಮಟ್ಟದR和Dತಂಡವನ್ನುಹೊಂದಿದೆಮತ್ತುಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ಮತ್ತುಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಕಮಿಷನಿಂಗ್ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಅನುಭವಿತಂಡವನ್ನುಹೊಂದಿದೆ,ಜೊತೆಗೆಸುಧಾರಿತಯಂತ್ರಬೇಸ್ಮತ್ತುಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಅಸೆಂಬ್ಲಿಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನುಹೊಂದಿದೆ。

ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾಮನೋಭಾವ:ಕಠಿಣಪರಿಶ್ರಮ,ನಿರಂತರತೆಮತ್ತುನಾವೀನ್ಯತೆ

ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಮಿಷನ್:
ಕಠಿಣಪರಿಶ್ರಮಮತ್ತುನಾವೀನ್ಯತೆಗೆಬದ್ಧರಾಗಿರಿ,ಗ್ರಾಹಕರಅನುಭವದಮೇಲೆಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ。
ಹೊರತೆಗೆಯುವಸಲಕರಣೆಗಳಬುದ್ಧಿವಂತಜಾಗತಿಕಪರಿಸರಸರಪಳಿಯನ್ನುನಿರ್ಮಿಸಿ。

7

ಉತ್ಪಾದನಾಆಧಾರ

26

ಅದನ್ನುಹೊಂದಿರುವಕಂಪನಿ

120 +ದೇಶಗಳು

ವ್ಯಾಪಾರವ್ಯಾಪ್ತಿ

3000 +

ವಾರ್ಷಿಕಉತ್ಪಾದನೆ

3000

ಕಂಪನಿಉದ್ಯೋಗಿ

ತಾಂತ್ರಿಕಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ed8ec0f7251e64b0

ಆರ್&ಡಿತಂಡ

ಕಂಪನಿಯು3000ಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚುದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನುಹೊಂದಿದೆ
480ಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚುತಾಂತ್ರಿಕವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
ಆರ್&ಡಿ近邻ಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು,300ಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚುಜನರು
ಆರ್&ಡಿತಂಡವುಶ್ರೀಮಂತಅನುಭವಮತ್ತುಉತ್ತಮಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನುಹೊಂದಿದೆ

a7f59f3d17faaeb9

ಸಂಸ್ಕರಣಾಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಂಬತ್ತುದೊಡ್ಡಲೋಹದಸಂಸ್ಕರಣಾಘಟಕಗಳು
ಮೂರುಶಾಖಚಿಕಿತ್ಸೆನೈಟ್ರೈಡಿಂಗ್ಸಸ್ಯಗಳು
1000 +ಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯಸುಧಾರಿತಸಂಸ್ಕರಣಾಸಲಕರಣೆ

866年cd136dba0445a

ಕಲೆಯರಾಜ್ಯ

30ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಹೆಚ್ಚುrestful api接口参考
400ಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚುರಾಷ್ಟ್ರೀಯಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು
ಹತ್ತುಹೈಟೆಕ್ಸಹಕಾರಿದ್ಯಮಗಳು
1000年ಕ್ಕೂಹೆಚ್ಚುಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯಪ್ರಥಮದರ್ಜೆಸಂಸ್ಕರಣಾಸಾಧನಗಳು

8 a5baa934ff3610d

ಗುಣಮಟ್ಟದಭರವಸೆ

ISO 9001:2015ಮತ್ತುCEಪ್ರಮಾಣೀಕರಣದಗುಣಮಟ್ಟನಿರ್ವಹಣಾವ್ಯವಸ್ಥೆ
ನಮ್ಮಉತ್ಪನ್ನಗಳಗುಣಮಟ್ಟಮತ್ತುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನುಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಮಾಡಲುಮತ್ತುನಿರ್ವಹಿಸಲುನಾವುಶಾಂಘೈಜಿನ್ವೇಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಶನ್ಸೇವಾಕಂಪನಿಯನ್ನುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ

b21885927110b25

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗುರುತಿಸುವಿಕೆ

ರಾಜ್ಯದಸಂಬಂಧಿತಇಲಾಖೆಗಳಿಂದಹಲವಾರುಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನುನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಹೊರತೆಗೆಯುವಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಪ್ರಮುಖಂಚು
ಇದರಮಾರುಕಟ್ಟೆಪಾಲುದೇಶಮತ್ತುವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ

ಪಾಲುದಾರರು

Partners1
Partners2
Partners3
Partners4
Partners5
Partners6
Partners67
Partners8
Partners9
Partners10
Partners11
Partners12
Partners13
Partners14
Partners15
Partners16
Partners17
Partners18
Partners19
Partners20
logo-21
logo-22
logo-23
logo-24

Baidu
map