අපිගැන

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory05

浙江海宁නිෂ්පාදනපදනම

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory04

常州溧阳නිෂ්පාදනපදනම

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory03

浙江舟山නිෂ්පාදනපදනම

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory02

江苏太仓නිෂ්පාදනපදනම

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory01

ෂැංහයිනිෂ්පාදනපදනම

开云平台网站登录入口官网网址1997年Jwellදීආරම්භකරනලදී,චීනප්ලාස්ටික්යන්ත්රෝපකරණකර්මාන්තසංගමයේඋපසභාපතිඒකකය,ප්ලාස්ටික්නිස්සාරණඋපකරණ,රසායනිකතන්තුකරකැවෙනඋපකරණනිෂ්පාදකයින්ගේසම්පූර්ණකට්ටල,Jwellසමාගමේනිෂ්පාදනකඳවුරුවර්ගමීටර්700年,0000年ක්පමණආවරණයවනඅතරකොටස්7කින්සමන්විතවේ。සමාගමේප්රධානකාර්යාලයපිහිටාඇතිෂැංහයිහිජියාඩින්දිස්ත්රික්කයේපිහිටාඇතිඅතර,ෂෙජියැංපළාතේහයිනිංසහෂෝෂාන්නගරය,ටයිකාංනගරයසහජියැන්ග්සුපළාතේලියාංනගරය,ගුවැන්ඩොංපළාතේෆොෂාන්නගරයසහතායිලන්තය。,සමාගමටවෘත්තීයසමාගම්26ක්සහවිශාලසමාගම්9ක්ඇත。——පරිමාණරන්සැකසුම්කම්හල්සහතාපපිරියම්කරනනයිට්රයිඩින්කම්හල්තුනක්,වාර්ෂිකනිමැවුම්3000 +(කට්ටල)ඉහළශ්රේණියේප්ලාස්ටික්නිස්සාරණනිෂ්පාදනමාර්ගසහඅනෙකුත්සම්පූර්ණඋපකරණකට්ටල,රටවල්120කටවැඩිප්රමාණයකඅලෙවිකිරීම。

开云平台网站登录入口官网网址Jwellසතුවඋසස්තත්ත්වයේR和Dකණ්ඩායමක්සහයාන්ත්රිකසහවිදුලිකොමසාරිස්ඉංජිනේරුවන්ගේපළපුරුදුකණ්ඩායමක්මෙන්මඋසස්යන්ත්රෝපකරණපදනමක්සහසම්මතඑකලස්කිරීමේවැඩමුළුවක්ඇත。

ව්යවසායකආත්මය:වෙහෙසමහන්සිවීවැඩකිරීම,නොපසුබටඋත්සාහයසහනවෝත්පාදනය

ආයතනිකමෙහෙවර:
වෙහෙසමහන්සිවීවැඩකිරීමසහනවෝත්පාදනයන්පිළිපදින්න,පාරිභෝගිකඅත්දැකීම්කෙරෙහිඅවධානයයොමුකරන්න。
නිස්සාරණඋපකරණවලබුද්ධිමත්ගෝලීයපරිසරදාමයක්ගොඩනඟන්න。

7

නිෂ්පාදනපදනම

26

එයඅයිතිසමාගමයි

120 +රටවල්

ව්යාපාරආවරණය

3000 +

වාර්ෂිකනිමැවුම

3000

සමාගමේසේවකයෙක්

තාක්ෂණිකශක්තිය

ed8ec0f7251e64b0

研发කණ්ඩායම

සමාගමටසේවකයින්3000කටවඩාසිටී
තාක්ෂණිකකළමනාකරුවන්480කටවඩා
පර්යේෂණසහසංවර්ධනඉංජිනේරුවන්,පුද්ගලයින්300කටවඩා
R & Dකණ්ඩායමටපොහොසත්අත්දැකීම්සහඋසස්තත්ත්වයේඇත

a7f59f3d17faaeb9

සැකසුම්ධාරිතාව

විශාලලෝහසැකසුම්කම්හල්නවයක්
තාපපිරියම්කිරීමනයිට්රයිඩින්පැලතුනක්
1000 +ජාත්යන්තරඋසස්සැකසුම්උපකරණ

866年cd136dba0445a

නවතමසංවර්ධනය

වසර30කටවැඩිකර්මාන්තයේපළපුරුද්ද
ජාතිකපේටන්ට්බලපත්ර400කටවඩා
අධිතාක්ෂණිකසමුපකාරව්යවසායන්දහයක්
ජාත්යන්තරපළමුපන්තියේසැකසුම්උපකරණ1000කටවඩා

8 a5baa934ff3610d

ගුණත්වසහතිකය

ISO 9001:2015සහCEසහතිකයේතත්ත්වකළමනාකරණපද්ධතිය
අපගේනිෂ්පාදනවලගුණාත්මකභාවයසහගැලපුමඅධීක්ෂණයකිරීමසහකළමනාකරණයකිරීමසඳහාඅපි上海经纬ස්ථාපනසේවාසමාගමපිහිටුවාඇත。

b21885927110b25

වෙළඳපලපිළිගැනීම

රාජ්යයේඅදාළදෙපාර්තමේන්තුවිසින්නිෂ්පාදනගණනාවක්ප්රදානයකරඇත
නිස්සාරණක්ෂේත්රයේප්රමුඛතමදාරය
එහිවෙළඳපලකොටසදේශීයහාවිදේශීයඉහළමවේ

හවුල්කරුවන්

Partners1
Partners2
Partners3
Partners4
Partners5
Partners6
Partners67
Partners8
Partners9
Partners10
Partners11
Partners12
Partners13
Partners14
Partners15
Partners16
Partners17
Partners18
Partners19
Partners20
logo-21
logo-22
logo-23
logo-24

Baidu
map