Մերմասին

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory05

浙江海宁արտադրականբազա

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory04

常州溧阳արտադրականբազա

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory03

浙江舟山արտադրականբազա

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory02

江苏太仓արտադրականբազա

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory01

Շանհայիարտադրականբազա

开云平台网站登录入口官网网址Jwell——ըհիմնադրվելէ1997թվականին,Չինաստանիպլաստմասսամեքենաներիարդյունաբերությանասոցիացիայիփոխնախագահ,պլաստմասսաարտամղմանսարքավորումներ,քիմիականմանրաթելմանողսարքավորումներարտադրողներիամբողջականհավաքածուներ,Jwellընկերությանարտադրականբազաներըզբաղեցնումենմոտ700年,0000年քառակուսիմետրտարածքևբաղկացածեն7մասերից,որոնք。գտնվումէՇանհայիՋիադինգթաղամասում,որտեղգտնվումէընկերությանգլխամասայինգրասենյակը,ՉժեցզյանգավառիՀայնինգևՉժուշանքաղաքները,ՑզյանսունահանգիՏայկանքաղաքըևՑզյանսունահանգիԼիյանքաղաքը,ԳուանդուննահանգիՖոշանքաղաքըևԹաիլանդը,ընկերություննունի26պրոֆեսիոնալընկերությունևինըխոշոր:——ոսկուվերամշակմանմասշտաբիգործարաններևերեքջերմամշակմանազոտայինկայաններ,տարեկանթողարկմամբ3000 +(կոմպլեկտներ)բարձրորակպլաստիկարտամղմանարտադրականգծերևսարքավորումներիայլամբողջականհավաքածուներ,շուկայավարումավելիքա120ներկրներումևտարածաշրջաններում:

开云平台网站登录入口官网网址Jwell——նունիբարձրորակR和D团队ևփորձառումեխանիկականևէլեկտրականշահագործմանճարտարագետներիթիմ,ինչպեսնաևմշակմանառաջադեմբազաևստանդարտհավաքմանսեմինար:

Ձեռնարկատիրականոգի。քրտնաջանաշխատանք,համառությունևնորարարություն

Կորպորատիվառաքելություն。
Հավատարիմմնալքրտնաջանաշխատանքինևնորարարությանը,կենտրոնանալհաճախորդներիփորձիվրա:
Կառուցեքէքստրուզիոնսարքավորումներիխելացիգլոբալէկո——շղթա:

7

Արտադրականբազա

26

Ընկերությունը,որինպատկանումէայն

120 +Երկրներ

Բիզնեսիծածկույթ

3000 +

Տարեկանարտադրանք

3000

Ընկերությանաշխատակից

Տեխնիկականուժ

ed8ec0f7251e64b0

研发թիմ

Ընկերություննունիավելիքան3000աշխատակից
Ավելիքան480տեխնիկականմենեջեր
研发ինժեներներ,ավելիքան300մարդ
研发թիմնունիհարուստփորձևբարձրորակ

a7f59f3d17faaeb9

Մշակմանհզորություն

Ինըխոշորմետաղամշակմանգործարան
Երեքջերմամշակմանազոտայինկայաններ
1000 +Միջազգայինառաջադեմմշակմանսարքավորում

866年cd136dba0445a

Արվեստիվիճակը

Արդյունաբերությանավելիքան30տարվափորձ
Ավելիքան400ազգայինարտոնագրեր
Տասըբարձրտեխնոլոգիականկոոպերատիվձեռնարկություններ
1000年Ավելիքանմիջազգայինառաջինկարգիվերամշակմանսարքավորումներ

8 a5baa934ff3610d

Որակիապահովում

ISO 9001:2015որակիկառավարմանհամակարգևCEսերտիֆիկացում
Մենքստեղծելենք上海经纬安装服务公司՝վերահսկելուևկառավարելումերարտադրանքիորակըևկարգավորիչը

b21885927110b25

Շուկայիճանաչում

Նահանգիհամապատասխանգերատեսչություններիկողմիցարժանացելենմիշարքապրանքների
Առաջատարեզրըէքստրուզիայիոլորտում
Նրամասնաբաժինըշուկայումամենաբարձրերիցէտանըևարտերկրում

Գործընկերներ

Partners1
Partners2
Partners3
Partners4
Partners5
Partners6
Partners67
Partners8
Partners9
Partners10
Partners11
Partners12
Partners13
Partners14
Partners15
Partners16
Partners17
Partners18
Partners19
Partners20
logo-21
logo-22
logo-23
logo-24

Baidu
map