Бізтуралы

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory05

Чжэцзян Хайнинг өндірістік базасы

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory04

Чанчжоу Лиян өндірістік базасы

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory03

Чжэцзян Чжоушань өндірістік базасы

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory02

Цзянсу Тайцанг өндірістік базасы

开云平台网站登录入口官网网址Jwell factory01

Шанхай өндірістік базасы

开云平台网站登录入口官网网址1997年Jwellжылықұрылған,ҚытайПластмассамашиналарыөнеркәсібіқауымдастығыныңвиц——перезидентібөлімшесі、пластикалықэкструзияжабдықтары,химиялықталшықтардыиіружабдықтарынөндірушілердіңжиынтықтары,Jwellкомпаниясыныңөндірістікбазаларышамамен700 000шаршыметрдіқамтидыжән7ебөліктентұрады,оларкомпанияныңбаскеңсесіорналасқанШанхайдыңЦзядинауданында,ЧжэцзянпровинциясыныңХайнингжәнеЧжоушаньқалаларында,ТайцянқаласындажәнеЦзянсупровинциясыныңЛиянқаласында,ГуандунпровинциясыныңФошанқаласындажәнеТайландтаорналасқан。Компаниядак26日әсібикомпанияжәнетоғызірікомпаниябар。- - - - - -көлемдіалтынөңдеузауыттарыжәнежылсайынғы3000 +(жиынтықтар)жоғарысорттыпластиктенжасалғанэкструзияөндірістікжелілерініңжиынтығыжәнежабдықтардыңбасқадатолықжиынтығы,120 -данастамелдерменаймақтардасатылатынүштермоөңдеуазоттаузауыттары。

开云平台网站登录入口官网网址JwellкомпаниясындажоғарысапалыR和Dтобыжәнемеханикалықжәнеэлектрлікіскеқосуинженерлерініңтәжірибелікомандасы,соныменқатаржетілдірілгенөңдеубазасыжәнестандарттықұрастырушеберханасыбар。

Кәсіпкерлікрух:еңбекқорлық,табандылықжәнежаңашылдық

Корпоративтікмиссия:
Еңбекпенинновацияныұстаныңыз,тұтынушытәжірибесіненазараударыңыз。
Экструзиялықжабдықтыңинтеллектуалдыжаһандықэкотізбегінқұрыңыз。

7

Өндірістікбаза

26

Оған иелік ететін компани

120 +Елдер

Іскерлікқамту

3000 +

Жылдықөнім

3000

Компанияқызметкері

Техникалықкүш

ed8ec0f7251e64b0

研发тобы

Компанияда 3000- а ан астам қызметкер бар
480-нен астам техникалық менеджерлер
研发инженерлері, 300-ден астам адам
研发тобының ба к к тәжірибесі мен жоғары сапасы бар

a7f59f3d17faaeb9

Өңдеусыйымдылығы

Тоғыз ірі метал өңдеу зауыты
Үш термиялық өңдеу азоттау у қондырғысы
1000 + халықаралық жетілдірілген өңдеу жабдығы

866年cd136dba0445a

Қазіргі д м му жағдайы

30 жылдан астам салалық тәжірибесі
400-ден астам ұлттық патенттер
Он жоғары технологиялық кооперативтік кәсіпорын
1000 -нанастамхалықаралықбіріншідәрежеліөңдеужабдықтары

8 a5baa934ff3610d

Сапакепілдігі

ISO 9001:2015сапаменеджментіжүйесіжән公元есертификаты
БізөнімдеріміздіңсапасыменреттеушісінқадағалаужәнебасқаруүшінШанхайЦзиньвейорнатусервистіккомпаниясынқұрдық。

b21885927110b25

Нарықтытану

Бірқатарөнімдердімемлекеттіңтиістіведомстволарымарапаттады
Экструзия саласындағы жетекші娶娶娶娶娶娶娶娶娶娶娶娶娶娶
Оныңнарықтағыүлесіелдегіжәнешетелдегіеңжоғарылардыңқатарында

Серіктестер

Partners1
Partners2
Partners3
Partners4
Partners5
Partners6
Partners67
Partners8
Partners9
Partners10
Partners11
Partners12
Partners13
Partners14
Partners15
Partners16
Partners17
Partners18
Partners19
Partners20
logo-21
logo-22
logo-23
logo-24

Baidu
map